Vẽnhkanhir

Kurẽ tỹ 28 prỹg tỹ 2014 tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki gĩr tỹ vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag vỹ ẽg tỹ vẽnhkanhir to pracinha kej fã gỹjỹ ké. Ũn ta gĩr mỹ jãgnã mũ vỹ tỹ Estado ki secretaria ag nỹtĩ. Kỹ vỹ ser gĩr tỹ kanhgág kãsir ag mỹ sér tỹ.