Kónhko

Kónho vỹ tỹ jẽsĩ nĩ, ti kãmur vỹ tỹ 36 cm nĩ. Jẽsĩ tag ti vỹ ẽmã mág ag tỹ 4 ke mĩ tĩg tĩ: México, Bolívia, Argentina kar Brasil ki kegé. Ti vỹ rórór nĩ ti fe pãró ki, kar ti mỹ junun ki kegé. Ti to vãme vỹ ũ tỹ ti fẽr vyn ka nĩ kỹ nén ũ han kỹ vỹ ti mỹ ki kro kãn tĩ je. Ti vỹ tỹ jógóg ag hã nĩ mré ti jãn vỹ tỹ pénkrig, jẽsĩ kãsir, pỹn kar jémũjé nỹtĩ.