Pã'i ta Augusto tũg.

Kurẽ tỹ 31 kysẽ tỹ maio prỹg tỹ 2014 tag kã kanhgág tỹ pã'i Augusto da Silva ti vỹ tũg. Ti vỹ ẽmã tỹ Iraí tá nĩgtĩ, kar kanhgág kar ag vỹ estado ta Rio Grande do Sul ki ag mỹ tỹ pã'i mág há nĩgtĩ vã. Augusto ti vỹ prỹg tỹ 58 nĩgnĩ vã, ti tũg tũ ki.
Augusto ti vỹ tỹ Antônio Casemiro ti kósin nĩ vã kar ti mỹnh fi jyjy vỹ Rosa da Silva ke ti. Vãsỹ ẽmã kar mĩ regime tỹ ver tar tỹvĩ kã kanhgág ag vỹ vẽsarinhrénh tĩ, Augusto ti nỹ fag vỹ ẽmã ta Nonoai tá kãpa. Tag hã kã Austo ti vỹ tyj mũ ser, fóg ag ẽmã tá. Ti tỹ prỹg ta 3 ra ti nỹ fi vỹ tũg, kỹ ti vỹ ti ta prỹg ta 12 ra ẽmã ta Iraí tá nĩj tĩ mũ. Augusto ti vỹ Emã ta Iraí tá demascação jé vẽnhgénh han gé, tá pã' ag mré. Kar ti vỹ Rio Grande do Sul kãmĩ kanhgág kar ag jagfy vẽnhgénh ha gé ti rĩr tĩ ki ver.