Vãsãn

Ẽg tỹ vãsãn to vãmén kỹ ẽg vỹ nén 'ũ régre to jykren tĩ, ũ vỹ tỹ ẽg tar ta vãsãn ẽn nĩ. Mỹr ẽn tar tỹvĩn kỹ ẽg vỹ nén 'ũ kufy gém há nĩgtĩ. Hãra ẽg krój ka ẽg pi nén 'ũ kufy pi ẽg mỹ vyn há tĩgnĩ.
Kar ser Vãsãn 'ũ vỹ tỹ ẽg jykre há nón vãsãn ẽn nĩ, mỹr tag jémã ka ẽg vỹ nén ũ há han mũ, ẽg tỹ ẽg vãsãn ẽn ki hã han kỹ.