10º ELESI

(ELESI) vỹ tỹ Encontro sobre Leitura e Escrita em Sociedades Indígenas nĩ. Ka ser X tag vỹ Manaus tá kutẽj ge nĩ nĩ kysẽ tỹ outubro prỹg tỹ 2014 kã. ELESI tag vỹ UFAM - Amazonas tá Universidade tá ta kutẽj mũ.
ELESI tag vỹ 1995 kã kutẽ vén ka nĩ, COLE mré ta han ka ta nĩ vẽ - Congresso de Leitura do Brasil, UNICAMP ki (Campinas, SP), ti vỹ 2007 kã krỹ tá kutẽ nĩ ki. Kỹ ser ti vỹ 2010 pãte Brasil ki ẽmã 'e mĩ pa. VIII ELESI vỹ ẽmã tỹ Dourados MS, tá kutẽ, kysẽ tỹ maio prỹg ta 2010 kã. Hãra ser IX ELESI ne ser ẽmã ta Porto Seguro, BA, kysẽ ta outubro prỹg ta 2012 kã.
Vẽnhmãn mág tag vỹ kanhgág kar ag ta ag rãnhrãj ta vẽnhrá ẽn vinen sór to jykrén ka nĩ, hã kỹ Brasil ki kanhgág kar ag vỹ ag jyjy vin ge nĩ ũn tã ELESI tag to tĩg sór kỹ, ti ki vẽnhrán ge vỹ sa: