Brasil ki kópa kutẽ.

Prỹg tag kã ẽg ẽmã ta Brasil tag ki vẽnhkanhir mág vỹ kutẽ nĩ. Kỹ ga tag kri ẽmã kar mĩ fóg ag vỹ kãmũ nỹtĩ nĩ, ag tỹ jag nẽ kato ke jé gé. Kỹ ser vỹ ẽg mỹ vẽnhmỹ tĩ, mỹr ẽg pi fóg tã'ũ tage ag vigve nỹtĩ vã, hãra ser ẽg tỹ ag mré mỹsinsér nỹtĩ nĩ gé.