Campinas ki Vẽnhmãn.

Uri ẽmã ta Iraí tá professor ta Gilson kar Votoro tá professor ta Ademir kar Apucarana tá professora Gilda fi mré inh kar professor Wilmar vỹ vẽnhmãn. Ẽg tỹ ẽg vĩ ki linguística ki semântica to vẽnhkajrẽn vẽ.Kỹ vỹ ẽg mỹ há tĩ, mỹr ẽg vẽnhkajrẽn tag vỹ ẽg mỹ ki kro há han nỹ nĩ. Hãra ẽg vẽnhmãn tag vỹ sábado tá krỹg mũ ver.