Semântica tỹ Hár Tãg (neologismo).

Vẽnh vĩ ta rán ka sa ẽn han mãn vẽgtĩ, ẽg tỹ fóg ketũmỹr kanhgág 'ũ ag tỹ nén tó ja ẽn tó tũg kỹ. Mỹr ẽg vỹ fóg ag karamẽra tag tó tũg jé ẽg vỹ nĩgjãg kỹ ser ẽg vĩ ki sa tãg han mũ: hã vỹ Pó Grẽ ( "pógrẽ" ) nĩ ser, karamẽra en ti ẽg vĩ ki ser. Tag hã vỹ tỹ "Hár Tãg" nĩ.
Hãra vẽnh vĩ ũ vỹ nỹtĩ gé ver, ag hã vỹ tỹ: móra, minvi, sarera, sãpe... tag ag mré ũn 'e vỹ ver ẽg vĩ ki jyjy tũ nỹtĩ, hã kỹ ẽg tỹ ver fóg ag tỹ jyjyn ja hã nón ag vĩ kri ẽg vĩ ta kri tó ke tĩ. Kỹ ser ẽg vỹ Hár Tãg tag ta vẽnh rá mré vẽnh vĩ tag ta ẽg vĩ ra rán gen nỹtĩ.