Semântica tỹ ũra tĩn (empréstimo interno)

Vẽnhrá tỹ tỹ ẽg tũ pẽ ra,ẽg tỹ vẽnh vĩ ũ tỹ kri fi mãn tĩ,nénũ ũ jyjyn mãn.
ge ki ha: runja vỹ tỹ goj mãn ja fã nĩ.Kỹ ẽg tóg (garrafa térmica) mỹ runja kej mũ gé.