Rẽr

Rẽr vỹ tỹ ẽg mỹ vẽjẽn nĩ kar ẽmã ũ mĩ ke ag mỹ ke gé, rẽr ti kanẽ kãhun ẽg vỹ tĩ kar tóg tynyn há nĩ, ki gónh ẽg tóg tĩ gĩr mỹ, ũn sanh há kar kófa mré hã tỹ kronkron tĩ rẽr kome ti.
Ẽmã ũ mĩ vỹ to TÃNH TÉJ ke tĩ kar ũ mĩ vỹ to RẼR ke tĩ. (Juracilda e Gilson)