Fág.

Fág vỹ tỹ ẽg kakanẽ nỹtĩ, nãn kãmĩ ẽg vỹ fág vég tĩ. Ẽg tỹ fág ko sór ky ẽg vỹ ti rãn tu mẽg tĩ, mỹr fág vỹ kysẽ tỹ março kã rãn-rãn tĩ, hã vỹ ser junho tá krỹg tĩ. Tag kã kanhgág ag vỹ nãn kãra fág jãvãnh mũ tĩ. Kysã tag ag kã fág ag vỹ vár tĩ, fág krĩ rãn kỹ ti vỹ kutẽ tĩ, ti kutẽ kỹ vỹ ãprã mrun ke kỹ kréj ke tĩ, ãn ki ki ser kanhgág ag vỹ tag hã jẽkrunh tĩ. Fág krĩ ẽn vár jé vỹ kuryr vén tĩ, ãn kar hã ser ag vỹ vár tĩ.
Hãra kukryr mỹ ti vár tũn kỹ kanhgág ag vỹ fág pãn to jãpry tĩ, ti pãn tigtéj tỹvĩn ra. Ag vỹ vãn kuryj táj va jãpry tĩ, ag tỹ fág krĩ kugjón ka van jé. Ag jãpry jé ag vỹ mrũr tỹ ag pãn pénĩn jinjén kỹ kãpry tĩ, kỹ ag vỹ fág kanẽ hán ẽn ko tĩ ser ag ĩn tá.