Ka gunhguj

Ka gunhguj vỹ tỹ ũ fa tỹ ka kãfi kỹ sigse nĩ. jỹvo, ka to ti fẽg vỹ tỹ ti se kỹ ti fẽg jé ke nĩ. Ũn tỹ pã'i vĩ mẽg tũn ka ag tỹ ka gunhguj kã ti fẽg tĩ, ti tỹ kar pã'i vĩ mẽ há nĩn jé.