Kãkénh.

Kãkénh vỹ tỹ kanhgág ag tỹ kãki kiki han fẽ nĩ. Mãyr ag vỹ ka kutẽm ka ti kojo nũkãn tĩ, kỹ kanhgág ag vỹ ser kãki mỹg kar me ẽn ki gónh tĩ.
Hãra kanhgág ag vỹ fóg ag tỹ to barco, navio kej fẽ ẽn to Kãkénh ke tĩ gé. Mỹr tag vỹ tỹ kiki jo kãkénh ãn hã nỹgtĩ.