Kysã sa

Kysã Sa hã vỹ tỹ ti gru ve kỹ nén ũ han fẽ ẽn nĩ. Mỹr kijãn ti jagtẽ ũ kãtá tóg tũ nĩg ke mỹr. Ti tũ ke kãn fã ãn hã to ẽg vỹ KYSẼ pir ke kemũ, ti tũg kãn jé tóg kurã tỹ 29 han tĩ. Vẽnh kãpãm kỹ tóg nỹ tĩ, ti tũ ke pir han fã ãn kãki. To ẽg tóg, KYSÃ SA TÃG kar KYSÃ ROR KE tĩ. Kar ver KYSÃ TŨG kar KYSÃ MOG, tag vỹ ver ki nỹtĩ.
KYSÃ SA TÃG - Vỹ tỹ kysã tỹ GA mré RÃ ag kuju kã sa ãn kã ke nĩ.
KYSÃ MOG - Vỹ tỸ ti jagtã gru ãn ta ti kar kri rũ nĩ.
KYSÃ ROR - Vỹ tỹ tigru tỹ kri rũ kar ãn nĩ.
KYSÃ TŨG - Vỹ tỹ ti kuty ãn tỹ kri rũ kãn ẽn hã nĩ.