Kikikoj

Kikikoj tóg ũn ter tỹ prỹg pir tá krỹg mỹ han fã nĩ. Vẽnh kẽgter régre tỹ tũ kej nỹ tĩ, ũn rá ror kar ũn rá téj ag. Kar vẽnh kuprĩg ag tỹ jamã ũ tá kãmũj mũ gé, ag mré mỹsinsér jé. Kỹ ag tóg vẽnh sán-sán ti, ka nỹtĩg ge nỹtĩ.
Kujá ag tỹ ag kuprĩg ag ve há han jé. Ag tỹ kron-krn jé ag tóg kurẽ tỹ 15 nĩkrén ki kutẽm tĩ, kiki kron jé.
Vẽsujãn há ag tóg vẽnhkej tá vẽser ag pénĩn vẽnhgringrén tĩ. Jãvo Kamẽ ag tóg kanhru ag pénĩn ke tĩ. Tag kar ũn kãgter mũ ag kuprĩg tóg mũj mũ, vẽnhkuptĩg ag ẽmã ra. Kỹ ũn kãgter ag jyjy vỹ há nỹtĩ ser, gĩr ag jyjyn jé.