UNICAMP

Tag vỹ tỹ fóg ag ẽmã ta São Paulo ki universidade mág ta 5 ke ag kã'ũ jẽ. UNICAMP prỹg ta 1966 kã han ka jẽ, kỹ uri professor ag vỹ tỹ Doutores nỹtĩ, kar funcionário ag nĩkrén vỹ 8 mil ke nỹtĩ. Universidade tag vỹ ũn tỹ ki vẽnh kairãn sór mũ ag mỹ curso ta 68 nĩm tĩ. Kãki veñh karẽn nỹtĩ ag vỹ uri 18 mil ke nỹtĩ. Kar graduação ki han ge vỹ 156 nĩkrén nĩ, hã vỹ ser 16 mil tá krỹg nĩ ũn tỹ han nỹtĩ ag. UNICAMP ta mag tỹvĩ hãra ti ver cota ta rãnhrãj tĩ ver kapũr mré kanhgág ag mỹ.