Darcy Ribeiro

Fóg tag ti vỹ ẽmã ta Minas Gerais tá tyj ka nĩ, kurẽ tỹ 26 kysẽ tỹ outubro prỹg tỹ 1922 kã. Ti vỹ antropologia ki vẽnh han ka nĩ, São Paulo ki, prỹg tỹ 1946 kã. Ti vỹ kanhág tỹ Urubu Kaapor (MA) kar Guaicuru (MS) ag tá ag kri vẽnh kajrẽn ka nĩ. Ti hã nỹ Parque do Xingú to decreto han ge to rán mũ, ti tỹ SPI ki rãnhrãj ti ki ver. Kar vỹ tỹ ũn tỹ Brasilia tá Universidade hange to jykrén vén mũ ag kã'ũ nĩ, kỹ ti hã vỹ ser tỹ tá reitor ve ti nĩ. Darcy ti vỹ livro ta "Os Índios a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno" (1970) han mũ. Ti vỹ livro 'e rán rán, ũ vỹ tỹ romance (Maíra, 1976) han gé. Ti livros ag kã'ũ vỹ vẽnh vĩ tỹ 4, 5 ki rán ka nỹtĩ; hãra ũn ta 8 ke vỹ fóg ag ẽmã mág mỹ han ka nỹtĩg tĩ.
Darcy Ribeiro ti vỹ Educação ki Ministro ja nĩgtĩ, kar ti vỹ tỹ Casa Civil ki ta chefe ja nĩgtĩ gé, João Goulart ta tỹ Governo nĩg nĩn kã, prỹg ta 1962, 1964 kã. Hãra Brasil ki ditadura kã Darcy ti vỹ ẽmã 'ũ ra vẽnh péju tĩ mũ. Ti vỹ Brasilia tá tũg ka nĩ kyrẽ tỹ 17 kysẽ tỹ fevereiro prỹg tỹ 1997 kã. Biblioteca Darcy Ribeiro ki arquivos mré ti documentos vỹ Fundação Darcy Ribeiro kar Memorial Darcy Ribeiro tá vin-han ka nỹtĩ UNB tá.