Fĩr

Fĩr - Fĩr fi vỹ tỹ pỹn fi nĩ.
Fi téj vỹ tỹ 4 metros tỹ krỹg ge nĩ, kar fi tóg rinhfig nĩ gé.
Fi jũ ka mã ra, fi pi ẽg tén tĩ.
Fi nénũ koj fã vỹ tỹ jẽsĩ mré Kasĩn Kar nĩ.