Rẽnh.

Rẽnh vỹ tỹ nãn kãmĩ kar nãn fyr mĩ ta kakanẽ nĩ. Ti féj vỹ tigtéj nỹtĩ, kar vỹ ki sónh nỹtĩ gé. Rẽnh vỹ rỹ kã kanẽn tĩ, hãra ti vỹ kusa kã hã rẽn tĩ. Ti kanẽn já ti ti pã ki han tĩ, ta manỹnỹ món ve ta nỹgtĩ. Mỹrér ta nỹtĩg nĩ rẽnh kanẽ ti.
Ti kon jé ẽg vỹ ti rẽn há han ka hã ti koj ge nĩ, ketũmỹr ti rã há tũn kỹ ti vỹ ẽg jãnh kafe fũnfũr han ti, ẽg tỹ ti ko ta si ke kar.
Rẽnh vỹ tỹ ẽg kuhur to ta vẽnhkagta han há nĩ, kar ẽg ki 'og jé tỹ ki há nĩgtĩ gé, mỹr tỹ ẽg tỹ há ke tĩ.
Kỹ kakanẽ tag vỹ tỹ ẽg mỹ nén ũ há tỹvĩ nĩ.