Ka Mrãr

Ka mrãr vỹ tỹ vãsỹ kanhgág ag tỹ ta kanhgág ũ ag kygrãn nỹgtĩ, ag vãnh génh ja mĩ, kar ag rárá ja mĩ ke gé. Ka tar tỹ ta han ka nỹgtĩ Ka Mrãr ti, mỹr kanhgág tỹ ta jagnã krĩ ki tãnh kỹ ũn tỹ ka mrãr tỹ tãnh mũ ẽn tỹ ter tĩ. Ti kãmur vỹ tỹ 90 cm nĩgtĩ ti téj kãmur ti, kar ti kufy vỹ tỹ 400 g kãfór nĩgtĩ. Hã kỹ kanhgág ag vỹ ag tỹ ka mrãr tỹ ráráj mũn kỹ tar jẽgtĩ, ketũmỹr ag pi kangág ũ ag tãnh há han mũ, ag krunhkrój nỹtĩn kỹ.