Sẽgsó Kẽgĩnh

Jẽsĩ ũ to ẽg tỹ Sẽgsó Kẽgĩnh ke tĩ, mỹr sẽgsó ag tỹ ‘e nỹtĩ. Tỹ ũ nĩ ke ag tỹ nĩ, Ũ to kanhgág ag tỹ Sẽgsó Pẽ ke tĩ gé. Hãra sỹ inh vẽnhrá taki Sẽgsó Kẽgĩnh ti to vẽmén mũ. Mỹr tỹ jẽsĩ ũ ag sĩnvĩ rike nĩ gé, ti tỹ ẽg nãn kãmĩ tĩn kỹ. Ti sĩnvĩ ra kanhgág ũ ag pi ti to há nỹtĩg nĩ, mỹr sẽgsó Kẽgĩnh tag tỹ garĩnh ‘o ko kamẽ nĩ. Kỹ ser sẽgsó Kẽgĩnh tỹ ẽg ĩn to hã tẽ tĩn kỹ garĩnh ki rĩr nĩ, mỹr sẽgsó Kẽgĩnh ti tỹ garĩnh fag jagfe ve kỹ ti tỹ fag ‘o kagraj mũ.

Sẽgsó Kẽgĩnh ti tỹ ẽg jamẽ tỹ Gurita ki ‘e tĩ, ag pi kejẽn ag pir mỹ mũg tĩ. Sẽgsó Kẽgĩnh ũ ag tỹ ũn ‘e ag jãmĩ mũg tĩ, ag tỹ ag jo nén ũ vo tỹ vẽnhver vẽnhmỹn kỹ ag tỹ ser kynkyr tã’ũ han tĩ. Kỹ ser ũ ag tỹ ag kato kãmũn kỹ ag tỹ vỹnvỹn kej mũ, mỹr ag pi vẽnhkagtĩg nỹtĩ.

• Sẽgsó Kẽgĩnh ag vỹ ag krĩ kri gãnh hũg nĩ ve nĩ, sá hã ra;
• Jãvo vỹ ag kanẽ kri kupri nĩ;
• Ag kanẽ vỹ kósóg nỹtĩ;
• Ag kanẽ krẽm vỹ sá mré kósóg-ve nĩ;
• Sẽgsó Kẽgĩnh ag nunh vỹ sá kar nĩ;
• Ag krĩ krẽm ag nunh tá vỹ kupri kar nĩ gé;
• Ag nhin krĩg mỹ, kar ag fẽr krĩg mỹ vỹ sá-ve nĩ;
• Jãvo vỹ ag fẽr kẽtá ´rorór nĩ;
• Ag my vỹ sá ra ti junun tá kupri nĩ;
• Kar ag fe-pãró vỹ kupri kar nĩ;
• Sẽgsó Kẽgĩnh ag jẽn hã vỹ tỹ garĩnh ‘o, tẽnhgó, ‘onh’oj kar toto nĩ;
• Ag kãmur vỹ tỹ 38cm nĩ, ẽg tỹ ag my tá ag kẽmur tỹ ag krĩ tá krỹg ti;
• Ag kufy vỹ tỹ 400g nĩ;
• Sẽgsó Kẽgĩnh fag vỹ prỹg kãki ‘on pin tĩ, tẽgtũ ta nĩgnĩ.
Kanhgág ag tỹ ser nãn kãra mũn kỹ ag tỹ Sẽgsó Pẽ kyr kinhra mũg tĩ, mỹr jẽsi ũ pi ag kyr ẽn ge nỹgnĩ. Kỹ ser kanhgág ag tỹ kejẽn sẽgsó pẽ ũ tãnh ja nĩgnĩ gé, ag tỹ ag ẽgrénh ja tá kãmũn kỹ. Sẽgsó pẽ nĩ vỹ ko há nĩ, ẽmĩ to ẽg tỹ ko tĩ.

Jẽsĩ tag ti jyjy tỹ fóg vĩ ki (gralha picaça) ke tĩ.
Jãvo tỹ ẽg vĩ ki Sẽgsó Kẽgĩnh ke tĩ.

(Texto: Selvino Kókáj Amaral)