Kanhgág ag rá to vãme.

Kanhgág ag vỹ jagnẽ tỹ kafã kar nỹtĩ.
Kajr ag vỹ ag vẽnven já ag vẽnhsán ky rá ror han tĩ, ũ ag tỹ rá ror tag to rá kutu ke tĩ. kar kamẽ ag vỹ ag vẽnh sán-sán kỹ ag rá tỹ téj han tĩ, tag hẽ to ẽg vỹ rá téj ke tĩ. Ag tỹ vẽnh ki ẽmẽg vén mũn kã ag vỹ ag vẽnh-prũg jé jagnẽ rá tỹ'ũ ãn fi hã mré nĩj ge nĩgtĩ, ũn tỹ ta ag rá rike tũ ẽn fi mré nĩj ge nĩ.
Kanhgág krẽ vỹ ti jóg rá tỹvĩn tỹ vẽnh saj ge nĩ, tag hã jé gĩr vỹ tỹ kamẽ krẽ kỹ tỹ kamẽ nỹtĩj mũ, ketũmỹr ti tỹ ta kajru kỹ gĩr vỹ tỹ ta kajru nỹtĩj mũ gẽ.
Kỹ ser gĩr ãn jóg ti jãvy ag vỹ tỹ gĩ ãn jóg nỹtĩj mũ gé, jãvo gĩr ãn nỹ fi jãvy fag vỹ tỹ gĩr ãn nỹ nỹtĩj mũ gé.
Hãra ẽg rá vỹ jagnã kãpãm régre nỹtĩg nĩ.
Kajru ag vỹ tỹ Votor tỹ jagnã mré jag rike sĩ nỹtĩ, ag rá vỹ tỹ rá nor ke tĩ.
Jãvo kamẽ ag kãki ũ ag vỹ tỹ vẽnhjẽnky nỹtĩ, tag ag rá jyjy vỹ tỹ jẽnkymy nỹtĩ. Mỹr tag ag á vỹ ag jẽnky ki kãtĩn kỹ ag nĩgrẽg tá krỹg ka sag tĩ. Kỹ ser jẽnkymy ag kuprĩg vỹ rá ũ ag kuprĩg tar kãfór nỹtĩg tĩ, kỹ ag kã'ũ ter k ag pi vẽnhkej kãki ag fig tĩ, ketũmỹr jẽnkymy ti kuprĩg ãn tỹ ũn kãgter ja ẽn ag kuprĩg kagrãj mũ. Kiki ki kanhgág ag tỹ vẽnhkej ra ũn kãgter ja ag mré mỹsinser mũn kỹ jẽnkymy ag hãnỹ ag kar jo mũ vén tĩ, ag kar hã ser kamẽ ag tỹ mũj mũ.
Kamẽ ag ag jyjy tỹ ag tỹ ta kamẽ ẽn jé jyjy ta vẽnh kri fig tĩ. Hãra kanhgág kãki vẽsojãn ge mũ ag tỹ nỹtĩ gé, tag ag hã vỹ tỹ Pẽj nỹtĩ, ũ ag vỹ tỹ kamẽ kar ũ ag vỹ tỹ kajru nỹtĩ.

ũ ag vỹ tỹ kanhgág kãki ta rá régre nỹtĩ gé.
Tag ag hã vỹ tỹ ag rá pẽ ra ag pãte ũ ag rá ta vẽnh kri fi ja ẽn ag nỹtĩ. Tag ta gen jé hẽremũn gĩr tỹ ta kamẽ ra tóg kaga tĩ, hãra tipi há kej mũ, kỹ ser kujá ti tỹ jagrẽ ũ mỹ inh mỹ gĩr tag ta há ké, ke tĩ. Hãra kujá ti tỹ gĩr ãn tỹ ta kajru ra kamẽ jyjy ta ti to saj mũ. Kỹ ser gĩr ãn vỹ tỹ rá régre jẽj mũ ser. Kajru ag ki tỹ ke nĩj mũ gé, hãra rá régre ti pug sór kỹ ti vỹ ti vén ja ẽn kafã ũ ẽn fi mré nĩj mũ.

(Juracilda fi mré Selvino)