Kãsé.

Kãsé vỹ tỹ ẽpỹ kãmĩ nỹtĩ ẽn nĩ. Kãsé vỹ tỹ nén ũ nĩ són há ti tóg kar, mỹr ti vỹ tỹ fág jakrĩ nĩ. Mỹr kãsé vỹ fág pãn tỹ kutẽ ka nỹn kỹ inh hã kãgnãnj tũ nĩgtĩ, vé ti tóg tãn tĩ, hã kỹ ti tóg kỹ vỹ tỹ pĩ han há nĩgtĩ. Ẽg tỹ ta pĩ han kỹ pĩ ẽn pi kãnhmar nhyr tĩ, gru nĩ ki tóg sin tĩ.
Hãra uri vỹ kãsé pipir tĩ ha, mỹe fóg ag vỹ ta tũ ke hora ẽg nãn mĩ.