Mỹg han fã kar

MỸG HAN FÃ KAR
MỸGMYGSY - vỹ kynh mỹ ka ki ti nĩj fã han tĩ, régre ag tỹ nĩ, ũn sá mré ũn mỹrér tỹ mĩ mũ.
ẼGPÉNH - Vỹ sy kãsir mré mỹrér nỹtĩ gé, pi me ehe han tĩ. Pó vãso kar ka nor ki tỹ nĩg tĩ, mré pi me mág nĩ. Kar vỹ me grẽ kẽnhvy nĩ.
Nén ũ sy tag me vỹ tỹ ẽg tỹ koj fã nĩ kar kanhgág tóg tỹ vỹnhkagta han tĩ gé, vẽnhkaga e jé tóg há nĩ há mẽ.