Jyryr

Ẽg tỹ nén ũ to vãmén gen hã vỹ tỹ Jyryr nĩ. Mỹr kenjé ẽmã kar mĩ jyryr vỹ tỹ nén ũ e jo rẽ tĩ, mỹr ũ tỹ nén tag han vén ja ag vỹ vãsỹ jyryr tag han kãmã ja tĩgtĩ. Ag tỹ karósa han vén mũn kã ag vỹ jyryr han kónãn ja nĩgtĩ, hãra ag pi jyryr han to krónh-krónh ke ja nĩgtĩ, hã kỹ uri jyryr ag vỹ e nỹtỹ. Nén tỹ jyryr ag hã vỹ nỹtĩ: