Vẽnh vĩ ũ tỹ Jê (Língua Jê).

Kanhgág ag vĩ tỹ hẽremũn jagnã hãn kỹ linguístas ag vẽnh tag nĩgjag mág tĩ, ag tỹ ti tỹ hãtá kãtĩg ja ẽn ven jé. Ag tỹ vẽnh vĩ ẽn tỹ ta ãmã ũ mĩ tỹ kanhgág ũ ag vĩ ẽn tỹ hãn kỹ to vãmén jé ser. Tag hã jé ẽg vỹ latin ki vẽnh vĩ ag vỹ tỹ: Espanhol, Galego, Italiano kar Frances ag nỹtĩ. Kỹ ser vẽnh vĩ tag ag to ẽg vỹ ag mỹ ag vỹ tỹ vẽnh vĩ pir tag ag to jagnẽ ve ag vỹ ke tĩ.
Kỹ tag jé linguístas ag vỹ brasil ki kanhgág kar ag tỹ ta jagnẽ hãjge ãn nón nĩgjãg mũ, ag tỹ ag to vẽnh vĩ tỹ tã jagnẽ ve ag vẽ kenjé. Hãra ag vỹ ũn e vigvég mũ, kỹ ag vỹ vẽnh vĩ e tag to "tronco Jê" ke mũ.
Brasil ki kanhgág ũ ag vĩ tỹ ẽg vĩ hã ag hã vỹ tỹ: Apãniekrá, Ramkokamekrá, Pykobjê, Parkatejê, Krẽjê, Krahô, Krĩkatí, Apinajé, Mebengokre (“Kayapó”), Suyá, Tapayúna, Xavante, Xerente, Xokleng nỹtĩ. Ẽmã Xakriabá mré Cayapó ag vỹ Sul ki tũg hore.