Apinajé

Apinajé ag vỹ tỹ ẽmã ta Tocantins tá ke nỹtĩ. Ag vĩ vỹ tỹ kanhgág ag vĩ hã nỹtĩ, Jê ag vẽ gé. Apinajé ag ne tóg ũn prũg ka nỹtĩ tỹ gĩr ẽn ki kãpa ka nỹtĩ jitóg, fag to ag jitóg Krĩkati ke tĩ.
Vẽnhmỹ ag ne tóg Poente ra mrog-mro pajãg Goj tỹ Tocantins ki, kỹ ser ag pi krĩkati ag mré jagnẽ ve mãn mũ ser tag pãte.
Prỹg ta 1820 kã Apinajé ag nĩkrén ne tóg 4.200 tá krỹg tĩ, hãra ser 1928 Curt Nimuendajú ta ẽmã ta 4 ke mĩ tĩg mỹr ag pi ser 150 ke tá krỹ nỹtĩ ha, prỹ ta 100 ke kar ken vẽ ser. Kỹ ser uri Apinajé ag nĩkrén vỹ 2 mil ke nĩ ha.

[ kãgrá: Apinajé kyrũ ]