Dunga ti

Kurẽ ta 22 kysẽ ta julho prỹg ta 2014 tag kã seleção brasileira vỹ técnico tãg nĩ ha, ti jyjy vỹ DUNGA ke tĩ, ẽg kar mỹ sér ta tĩ tag tugnĩn.