Xavante mré Xerente ag

Xavante (kãgrá ven ra) mré Xerente ag vỹ tỹ Jê ag nỹtĩ gé ẽg rike. Vỹsỹ ag vỹ tỹ povo pir nỹtĩ vẽgtĩ, hẽremũn prỹg tỹ 200 ke kar. Tag kar ag vỹ jagnã kã pãm ke mũ. Xerente ag vỹ goj mág ta Araguaia mré Tocantins (Tocantins norte Estado de Tocantins) tá, jãvo Xavante ag vỹ goj mág ta Araguaia mã ra pa mũ poente kãtá. Uri Xavante ag vỹ Mato Grosso tá mũ ha ser. Xavante mré Xerente ag vỹ jagnẽ vĩ kinhra sĩ nỹtĩ ha ag ta vỹsỹ jagã kã pãm ke tugnĩ, ag vĩ to ẽg Jê central ke tĩ.