Sẽgsó Pẽ

Jẽsĩ ũ to ẽg tỹ Sẽgsó pẽ ke tĩ, mỹr sẽgsó ag tỹ ‘e nỹtĩ. Tỹ ũ nĩ ke ag tỹ nĩ, Ũ to kanhgág ag tỹ Sẽgsó Kẽgĩnh ke tĩ gé. Hãra sỹ inh vẽnhrá taki Sẽgsó pẽ ti to vẽmén mũ. Mỹr tỹ jẽsĩ ũ ag sĩnvĩ rike nĩ gé, ti tỹ ẽg nãn kãmĩ tĩn kỹ. Ti sĩnvĩ ra kanhgág ũ ag pi ti to há nỹtĩg nĩ, mỹr sẽgsó pẽ tag tỹ garĩnh ‘o ko kamẽ nĩ. Kỹ ser sẽgsó pẽ tỹ ẽg ĩn to hã tẽ tĩn kỹ garĩnh ki rĩr nĩ, mỹr sẽgsó pẽ ti tỹ garĩnh fag jagfe ve kỹ ti tỹ fag ‘o kagraj mũ.
Sẽgsó pẽ ti tỹ ẽg jamẽ tỹ Gurita ki ‘e tĩ, ag pi kejẽn ag pir mỹ mũg tĩ. Sẽgsó pẽ ũ ag tỹ ũn ‘e ag jãmĩ mũg tĩ, ag tỹ ag jo nén ũ vo tỹ vẽnhver vẽnhmỹn kỹ ag tỹ ser kynkyr tã’ũ han tĩ. Kỹ ser ũ ag tỹ ag kato kãmũn kỹ ag tỹ vỹnvỹn kej mũ, mỹr ag pi vẽnhkagtĩg nỹtĩ.
• Sẽgsó pẽ ag vỹ ag krĩ kri gãnh hũg nĩ ve nĩ, sá hã ra;
• Jãvo vỹ ag kanẽ kri kupri nĩ;
• Ag kanẽ vỹ mỹrér nỹtĩ;
• Ag kanẽ krẽm vỹ tánh-rój nĩ;
• Sẽgsó pẽ ag nunh jagtẽ pénĩn vỹ sá nĩ;
• Ag krĩ krẽm ag nunh tá vỹ kupri kar tánh-rój nĩ gé;
• Ag nhin krĩg mỹ, kar ag fẽr krĩg mỹ vỹ sá-ve nĩ;
• Jãvo vỹ ag fẽr kẽtá tánh-rój nĩ;
• Ag my vỹ tánh-rój ra ti junun tá kupri nĩ;
• Kar ag fe-pãró vỹ kupri kar nĩ;
• Sẽgsó pẽ ag jẽn hã vỹ tỹ garĩnh ‘o, tẽnhgó, ‘onh’oj kar toto nĩ;
• Ag kãmur vỹ tỹ 34cm nĩ, ẽg tỹ ag my tá ag kẽmur tỹ ag krĩ tá krỹg ti;
• Ag kufy vỹ tỹ 300g nĩ;
• Sẽgsó pẽ fag vỹ prỹg kãki ‘on pin tĩ, tẽgtũ ta nĩgnĩ.
Kanhgág ag tỹ ser nãn kãra mũn kỹ ag tỹ sẽgsó pẽ kyr kinhra mũg tĩ, mỹr jẽsi ũ pi ag kyr ẽn ge nỹgnĩ. Kỹ ser kanhgág ag tỹ kejẽn sẽgsó pẽ ũ tãnh ja nĩgnĩ gé, ag tỹ ag ẽgrénh ja tá kãmũn kỹ. Sẽgsó pẽ nĩ vỹ ko há nĩ, ẽmĩ to ẽg tỹ ko tĩ.

(Texto: Selvino Kókáj Amaral)