Kãj

Vãfy ũ to ẽg vỹ kãj ke tĩ. Ẽg tỹ kãj han jé ẽg vỹ Vãnvãgsa ta han tĩ, ti tar jãg jé. Hãra kanhgág ũ ag vỹ vẽn pẽ ta han tĩ gé, kar mrũr ta ke gé. Kỹ ser ũn tỹ vãnvãgsa tỹ kãj han jé ẽg vỹ nãn kãtá vãnvãgsa krej mũ tĩ, kar ẽg vỹ ser vãn ẽn rygryg tĩ, ẽg pi vãn ãn kén tĩ kar ẽg pi ti jujẽn tĩ gé, kỹ ta tar jẽg tĩ. Jãvo ẽg tỹ mrũr ta kãj han kỹ ẽg vỹ mr~ũr há ra vyg tĩ. Kãj tag vỹ tar jẽg tĩ, kar ti vỹ kófajga jẽgtĩ.
Kãj tag vỹ ki gãr tuj fẽ jẽ, kar ki ẽg nãn kãra te mũ tĩ ẽg tỹ mỹg péfyn kỹ ki ma kãtĩg jé.