Pránh.

Pránh vỹ tỹ pĩ ta han ka nĩ. Ẽg ta han jé ẽg vỹ ka tar ẽn ti tóg tỹ ga nor kãki kugprũn tĩ. Kar ẽg vỹ ka trag kugprũr mũn jãvo kri tag tĩ nén ũ tỹ. Kỹ ser tỹ vaj ka ẽg tỹ vej mũn kỹ, ka ẽn vỹ tỹ pránh nỹtĩg nĩ ser. Pránh tag vỹ ta nén ũ nĩ sun há nĩgnĩ, kar ti tỹ gru nĩn kỹ ẽg vỹ ti pénñ tugtón tĩ, nén há vẽg tĩ pránh ti.