Júlio Gaiger

Advogado Júlio Marcos Germany Gaiger ti vỹ tỹ kanhgág ag jagfy rárá ja fã nĩ vỹsỹ, Brasil ki. Júlio ti vỹ Porto Alegre ki tyj ka nĩ, prỹg tỹ 1957 kã, ti panh jyjy vỹ tỹ Celso Franco Gaiger nĩ (ti vỹ tỹ Desembargador nĩgtĩ, Rio Grande do Sul ki), kar ti mỹnh fi jyy vỹ Herta Maria Germany Gaiger ke tĩ. Ti ver prỹg ta 20 ti vỹ fóg ũ ag mré Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ) han, Porto Alegre ki. Tag pãte ser ti vỹ tỹ CIMI ke mũ ẽn ki ta assessor jurídico nĩgtĩ. Júlio Gaiger ti vỹ ganhgág ag ga jagfy rárá mág, mỹr ti ta tỹ advogado nĩn ka. Hãra ti tỹ kanhgág ag mỹ nén ũ há tỹvĩ han mũn hã vỹ tỹ, ẽmã ta Chimbangue SC tá kanhgág ag mré ga tag ta ag mỹ fi mãn ge to vãsãn ja nĩ. Ti vỹ livro rán ka nĩ gé, hã vỹ tỹ: “Toldo Chimbangue: direito kaingang em Chapecó – Análise Jurídica” (1985) nĩ.
Prỹg tỹ 1991 kã Júlio Gaiger ti vỹ tỹ assessor nĩ Câmara Federal tá. Kar ti vỹ ta FUNAI tá ta presidente nĩ, prỹg ta 1996-1997 kã. Ti ta nén ũ há to vẽnhrán ja hã vỹ tỹ: "Direitos indígenas na Constituição Brasileira de 1988 (e outros ensaios)” ke tĩ.
Júlio ti vỹ ter moto ta kãnĩ ka Brasília tá, kysẽ ta fevereiro prỹg ta 2004 kã.

Kãgrá tag ki Júlio Gaiger ti vỹ kanhgág ag mré vẽnhmãn han jẽ nĩ Toldo Chimbangue tá prỹg ta 1984 kã. Jãvo ti pãg ja kãtá kanhgág Pedro Zilles ti vỹ jẽ nĩ, prỹg ta 1987 kã ti tũg Pedro Zilles ti.