Kusé.


Kusé vỹ tỹ mỹgmygsy ũ nĩ. Ti pi mág tỹvĩ nĩ kar ti pi kónẽg tỹvĩ nĩ gé, hãra ti vỹ mỹg me han tĩ gé. Kusé ti pi rãr nĩ vé ti tỹ pénkrig ti jã ãn ge nĩ. Kỹ ser ẽg tỹ kusé ti me péfyn kỹ ti pi ẽg tugtãn tĩ vé ta ẽg kygprãg tĩ, mré ti ta ẽg gãnh hã to mũ tĩ, ti ta ẽg krĩ fár kygpra jé, kar ti ẽg gãnh ro jé.
Hãra ti me vỹ fãjgy nĩgtĩ, pi mỹg pẽ me ãn ge nĩgtĩ, hãra ti me ãn vỹ ta ẽg kuhur, ẽg ki og ẽn jé ke nĩ, ẽg ta há ke tóg tĩ, kusé ti me ti.