Jagrẽ

Jagrẽ vỹ ke mũ tag vỹ tỹ kujá ag tỹ mré vãmén fã nĩ. Ti vỹ tỹ ẽg kuprĩg ri ke jẽ, mỹr ti hã vỹ ẽg tỹ vẽnhkagta ketumỹr ẽg kaga jé ti ta ki kro jé ti hã vỹ ẽg jykre ki ẽg mỹ ge ke tĩ. kujá ti vỹ jagrẽ tar nĩ, hã kỹ ti vỹ nén ũ há mré nén ũ kórég ẽn to vẽnhkagta kar kinhra nĩ, mỹr ti jagrẽ ãn ti hã vỹ ti mỹ ge ke tĩ.
Kejẽn u jagrẽ vỹ tỹ mĩg jẽg nĩ, kar ũ jagrẽ vỹ tỹ jẽsĩ jẽg nĩ, hãra ũ jagrẽ vỹ tỹ pỹn nỹg nĩ gé. Kỹ jagrẽ vỹ tỹ kanhgág ag tũ pẽ nĩ.