Ẽg arũnũ ag mré conselho de classe.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki escola ki profesores ag vỹ conselho de classe han nỹtĩ nĩ. Kỹ ser professores ag mré diretor vỹ arũnũ ag mré vãminmén há han. Hãra nén ũ kórég pi hãnrike mũ, vé ẽg jykre vỹ ki kro kãn.