Kamĩsa.

Ẽg ta kur ũ tu vĩj ge vỹ tỹ kamĩsa nĩ. Kenjé kamĩsa vỹ tỹ kur nĩ, fóg ag ta han vén ja hã vỹ. Ag ta kur tag han kar vẽnh kar vỹ ser ra rã kinhrãg mũ, kamĩsa ti. Fóg vĩ ki ag vỹ camisa ke tĩ, jãvo kanhgág vĩ ki vỹ tỹ kamĩsa nĩ. Ti tó vỹ tỹ fóg ag tỹ tó hã nĩ, ẽg vĩ ki. Mỹr kenjé ẽg tũ pi jég tĩ kamĩsa ti, hãra ẽg ne fíg ag kóm kamĩsa rĩnh kinhrãg mũ. Kỹ ser uri vẽnh kar vỹ kamĩsa rĩnh tĩ ha, mỹr vỹ ta 'ũ nĩ, ke nĩ.