Toldo Imbú to vẽnhrá.

Toldo tag ti to vẽnhrá ta kutẽ hore, kenjé Toldo tag ti to vãme vỹ 'e tĩ vã. Hãra vãhã vẽnhkar ta vãme tag kinhrãg mũ ha ser. Ũ tỹ Toldo Imbú ti to á ve sór mũn ta Portal Kaingang () ki vej mũ, hã ve kãmã.

>>