Fe

Ẽg tỹ fe ken ka ẽg vỹ nén 'ũ régre to jykrén ge nĩ. Mỹr ũ ag vỹ fe to ẽg tỹ jag nẽ to há ẽn to jykrén ka ke tĩ, kar fe vỹ tỹ ẽg fe-pãró kãkã sa ẽn nĩ. Ẽg tỹ jagnẽ ki fe ka ẽg vỹ jagnẽ to ráj ge tũ nĩ, vé ẽg tỹ jagnẽ ki rĩr tĩ. Un ta jagnẽ ki fe ẽn vỹ nén ũ ta hãnrike ka kãnhmar ti ta ũn to há ẽn jãvãnh ka ti ketũmỹr fi mré nén kórég ẽn ta há ke tĩ.
Jãvo ẽg fe ta ẽg kãkã sa ẽn vỹ tỹ ẽg rĩr tĩ tag nĩ. Ẽg fe tag ti vo ta krỹ ke ka ẽg vỹr tĩ, hã kỹ ẽg vỹ ti ki rĩr há han ge nĩ. Tag kar ẽg vỹ nén ũ há han mũ.