Mug

Mug vỹ ta ka kã'ũ jẽ, ẽkré ti vẽ nãn kãtá. Ka tag ti vỹ nãn kãmĩ nỹtĩ, kar nãn fyr mĩ kegé. Ti pi tar tavĩ jẽ ka tag ti, ẽg ta ti gỹn sór kỹ ẽg ti mág tỹvĩ ra kãnhmar ti kutẽm tĩ. Hãra ti kén kỹ ẽg vỹ ẽg vẽnh rỹnh kỹ vẽnh mĩ rynh-ranh tĩ. Kỹ ser ẽg rỹj ẽn vỹ kãnhmar há ke tĩ, kar ti kén ẽn vỹ ẽg mráj ẽn ki ta há ke tĩ gé kãnhmar.
Kar ẽg tỹ mug ti pã fár kén ẽn vỹ ẽg tỹ gĩr kupe kỹ kãnhmar ti mog han tĩ gé. Mỹr mug vỹ kãnhmar mog tĩ, mag tỹvĩ ti ta jẽg tĩ. Ti tãnãj hãra mug ti vỹ kuvyjgy tỹvĩ jẽg tĩ, ka tar ag pi ti kuvy rike nỹtĩgtĩ.