UFGRS ki ẽg vãnhmãn.

Uri kurẽ tag 19 kã kanhgág ta professores ag vỹ jagnã mré vẽnhman nỹtĩ nĩ, kenjé Mec ki programa Saberes Nas Escolas Indígenas vỹ kutẽ nĩ. Hãra vẽnhmãn tag vỹ uri tũg mũ, kỹ ser ẽg vỹ ẽg escola ra vẽnh kar jykre tag gég mũj mũ.