Gãnh.

Gãnh vỹ tỹ ẽg krĩ kri nỹtĩ nĩ. Ẽg jé ke vẽg tĩ, ẽg mỹ ke vẽg tĩ gé. Tag hã jé ẽg vỹ vẽnh gãnh kar tag rike kar nỹtĩ. Ũ ag vỹ gãnh sá nỹtĩ, kar ũ ag vỹ gãnh mỹrér nỹtĩ gé. Kar ver ũ ag vỹ gãnh kyryj nỹtĩ, hãra ũ ag vỹ gãnh kónhgrĩ nỹtĩ gé. Ka ser vẽnh kar vỹ tỹ'ũ nĩ ke nĩgtĩ, hãra ẽg pi tag tugnĩn jagnã kãfór ge nĩj ge nĩ.