Tytẽg.

Ẽg ga tag kri ẽg vỹ tỹ jagnẽ rikemkar nỹtĩ. Vẽnhkar vỹ jagnẽ jé há ẽn kinhra nỹtĩ, hãra ẽg kãmĩ ũ vỹ ta gufã nỹtĩ, kar ũ ag vỹ tỹ gĩr nỹtỹ gé, hãra ẽg vỹ ẽg kãmĩ kyrũ ag mré tytẽg fag ke gé. Tytẽg fag vỹ 'e nỹtĩ, fag vỹ tỹ ẽg kóm nén ũ hyn-han há nỹtĩ. Kỹ ẽg kãmĩ vỹ fóg rike nỹtĩ, tytẽg fag vỹ jagnã mré kanhig-nhir tĩ, tag hã vỹ fag ta sĩnvĩ ẽn han tĩ.