Nĩja

Nĩja vỹ tỹ pĩ ki pa nĩgtĩ. Ẽg tỹ nĩja ven jé ẽg vỹ nén 'ũ pun ge nĩ, kỹ ẽg vỹ ser nĩja ẽn kinhrãg mũ. Ki vẽnhra ta nĩgnĩ nĩja tĩ, mỹr ẽg tỹ pĩ nhyr ẽn kã nã mág vég tĩ. Pĩ gru há ãn kã ẽg pi nĩja vej mũ, mỹr ti tỹ pũr kórég ãn kã hã nĩja vỹ kãpag tĩ. Ẽg tỹ nĩja han jé ẽg vỹ pĩ kórég pũn ge nĩ, kar kur ke tũmỹr vãfár ke gé. Níja vỹ nén ũ 'e ki há nĩgtĩ: Sĩ pétãn ge ki ta há nĩgtĩ, kuty kã. Hãra nĩja ũ vỹ ẽg kagãg tĩ gé, ẽmã mág tá ag vỹ tỹ fábricas nỹtĩ, kar kamĩjũ ag nĩja ti ke gé. Nĩja tag ag hã tugnĩn vỹ vẽnh kaga 'e tĩgnĩ, hã kỹ vẽnh 'e vỹ kãgter mág tĩ.