Sug.

Sug vỹ tỹ nén ũ régre jyjy nỹtĩ. Mỹr sug ũ vỹ tỹ ẽg jãra fón nĩgtĩ, kar ẽg kuhur ka ẽg vỹ ẽg kuhur ẽn fón tĩ, hã kỹ ser ẽg vỹ sug ke tĩ. Hãra ũ vỹ véké sug-sug ke tĩ, tag to ẽg vỹ tĩ jykre tá ti pi sug ke m ỹ nĩ kinhra nĩgtĩ.
Kar sug ũ vỹ tỹ mũg mág sy ũ ag jyjy nĩgtĩ. Mỹgmág tag vỹ mỹrér nỹtĩ, ta karigri ve ag ta nỹtĩ, ag pi ẽg tugtẽn tĩ, mỹsỹn tỹvĩ ag ta nỹtĩ. Hãra sug tag ag me vỹ ko há tỹvĩ nĩ, ẽg kuhur jé vỹ há nĩ gé, mỹr ẽg mỹ vỹ vẽnhkagta nĩgtĩ.