Eleição to Vãme.

Kurẽ ta 26 kysẽ tag kã ẽg tỹ ta brasileiro kar tag vỹ presidente jé votar kej mũ, ũn ta 2019 tá krỹg ge mũ ẽn ti. Ẽg tỹ ta kanhgág tag mré hã ta kej mũ gé. Presidente Dilma fi tỹ kanhgág ag mỹ ga pipin ge to ver han há han tũ nĩ, hãra jãvo Aécio ti mỹ ẽg mỹ ga pipin mũ hãn?
Kỹ ẽg tỹ ta kanhgág tag vỹ votar ke há han ge nỹtĩ.