Ẽgnũ

Jẽsĩ ũ jyjy vỹ ẽgnũ ke tĩ, tĩ vỹ ẽg jamẽ tag mĩ ‘e tĩ. Jẽsĩ tag ti pi mág tỹvĩ nĩ, hãra ti pi kónẽg nĩ gé. Kanhgág ag pi ẽgnũ ti jãvó tĩ, mỹr ẽgnũ ti nĩ pi ko há nĩ. Kejẽn gĩr ag tỹ ti pénũ sór tĩ, hãra ag jóg ag tỹ ag tũ jũ tĩ, kỹ gĩr ag pi ser ẽgnũ ag pin tĩ.
Ẽgnũ tỹ ẽg jamẽ tỹ Rio Grande do Sul ki ‘e tĩ, kar tỹ ẽg nãn kãmĩ ‘e tĩ gé. Ẽgnũ pi ti pir mỹ tĩg tĩ, ag mũ ẽn kẽ ag tỹ 10 ke kãfór tĩj mũ, ag ve pẽ vẽ. Tag hã jé kanhgág ag tỹ ẽgnũ ag ki rĩr há han tĩ, ẽg ga tỹ Guarita ki.
• Ẽgnũ ag tỹ e’ mũg tĩ
• Fag ‘on sór kỹ fag tỹ fag jagfe pir hã kãki jagnẽ mré ‘on-‘on kãn tĩ.
• Ẽgnũ jẽn hẽ vẽ tỹ tẽnhgó ‘onh-‘oj, toto kar monh kitun nĩ
• Ẽgnũ pi kynhmỹ tẽ tĩ, ẽprẽ hẽ tỹ tẽ tĩg tĩ
• Prỹg pir kẽki fag tỹ ‘on régrég tĩ
• Ẽgnũ fag ‘on tỹ tẽgtũ nĩgtĩ.
Jẽsi tag pi tũg ge kamẽ nỹg tĩ, hãra ẽg tỹ ag ki rĩr há han ge nĩ, mỹr ag tỹ ẽg mẽg ẽn ge nỹtĩ.

(Texto: Selvino Kókáj Amaral)