Pãnónh.

Pãnónh vỹ tỹ sór kuju ki ke nĩ. Ũ ag mỹ pãnónh vỹ tỹ sór fĩnrãm ja ẽn tá ke nĩgtĩ. Ẽg tỹ ẽmĩn kri tĩ ra kijẽn ẽg vỹ pãnónh tá jun tĩ, kã ser ãn pãte ẽg vỹ ron tĩ ha. Mỹr ẽg tỹ pãnónh fĩnrãm jé ẽg vỹ vãsãn ge nĩ, tá ẽg nén ũ tu ka tĩ vẽ, hãra ẽg tỹ pãnónh ẽn fĩnrãm tĩ.