Kanhgág to vãme ũ.

Kanhgág to vãme ũ vỹ vẽnhven mãn. Kenjé ẽg vỹ vãnhver ta Bororo ag hã nỹtĩ, vãsỹ ẽg tỹ vẽnhrĩnh ja fã ãn tugnĩn. Tag to vãme vỹ Portalkaingang tá sa nĩ, kar isa tó ja tag to kãgrá vỹ tá nỹtĩ nĩ gé. Hã ta tag nỹtĩ:http://www.portalkaingang.org/downloads/Kaingang_enfeite_ritual.pdf
Ha tá ve.