Kãnhmég

Ẽg tỹ kãnhmég to vãménjé ẽg vỹ ti tỹ ne ẽn ta ki hã tój ge nĩ. Hã kỹ ti to vĩ tag vỹ eg mỹ ti tỹ ta ne ẽn tój ge mũ. Kãnhmég vỹ tỹ ẽg fãnja ẽn ge nĩ, ẽg pi ti vég tĩ, vé ẽg tỹ ti mã tĩ. Mỹr ti ta ẽg ki tĩg ka ẽg vỹ nén ũ kórég mẽg tĩ, ter ẽg ta tĩ. Kijẽn ẽg mỹ kórég ẽn kã ẽg kãnhmég vỹ nén ũ ta hẽnrikej ge ẽn tugnĩn ke nĩg tĩ. Hãra ẽg mỹ sér ãn kã ẽg kãnhmég ti vỹ mỹhá nĩgtĩ gé.